Result of search

Impact factor = 1.483

  1. Lina Pappa, Melpomeni Machera, Eleni Tsanou, Constantina Damala, Dimitrios Peschos, Maria Bafa, Vassiliki Malamou-Mitsi: Subcutaneous Metastasis of Peritoneal Mesothelioma Diagnosed by Fine-Needle Aspiration. Pathology & Oncology Research, Vol 12, Nr 4, 247-250, 2006.
     
ad